Zavarovanje rizika odpovedi

Ker se pred pričetkom počitnic ali potovanja lahko pripeti kaj nepredvidenega, smo za vas pripravili možnost zavarovanja rizika odpovedi. Priporočamo vam, da ob rezervaciji aranžma zavarujete z zavarovanjem odpovedi potovanja, ki ob izpolnjevanju pogojev krije odpoved potovanja oziroma počitnic.

ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?
Zavarovanje Odpoved turističnega potovanja je namenjeno vsem, ki opravijo rezervacije in nakupe turističnih aranžmajev pri turističnih agencijah.
Predmet zavarovanja so stroški, ki nastanejo uporabniku turističnih storitev (zavarovalcu, ki je hkrati tudi zavarovanec) zato, ker je odpovedal potovanje zaradi
nepredvidenih dogodkov, če je bila zavarovalna pogodba sklenjena istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju.

Kaj je zavarovano?
Osnovno kritje: 
• nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovalca, ki mu onemogoča potovanje,
• nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovalčevih otrok, staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven zakonskega partnerja, starih staršev, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovalec dolžan navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanja zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila,
• poziv sodnih ali upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovalca,
• naravna nesreča ali višja sila, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje,
• nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja sopotnika/-ov na zasebnem potovanju (ko potuje do 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, ki nista v skupnem gospodinjstvu, ali prijatelja/-i ipd.) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovalcem pod pogojem, da je/so skupaj z zavarovalcem naveden/-i na prijavnici in v pogodbi o potovanju. To določilo ne velja za primere, ko ne gre za zasebna potovanja (službene poti ipd.).

Kaj ni zavarovano?
Zavarovalnega kritja ni:
• če zavarovanje stroška odpovedi potovanja ni sklenjeno istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju,
• če prijava dogodka ni dokumentirana skladno z določili iz pogojev,
• če zavarovanec pisno ne odpove potovanja turistični agenciji najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je nastal eden od nepredvidenih dogodkov navedenih v Osnovnem kritju,
• če pride do odpovedi potovanja zaradi nepredvidenega dogodka, ki ni naveden v Osnovnem kritju,
• če je letalska karta kupljena manj kot 5 dni pred odhodom letala,
• za povračilo stroškov kakršnih koli taks.

Ali je kritje omejeno?
• Kritje je omejeno, če premija ni plačana na dan sklenitve pogodbe o potovanju. Kasnejše plačilo premije ne vzpostavi pogodbenega razmerja z zavarovalnico in sklenitev zavarovalne pogodbe v tem primeru ni možna.

Kje velja zavarovanje?
• Zavarovanje velja kjer koli in preneha z nastopom potovanja.

Kakšne so moje obveznosti?
• Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
• Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za zavarovanje.
• Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
• Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode. O škodnem dogodku obvestite turistično agencijo pisno
najkasneje v 3 dneh, ko ste izvedeli zanj.

Kdaj in kako plačam?
• Zavarovalno premijo plačate ob sklenitvi pogodbe o potovanju.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
• Zavarovalno kritje začne veljati ob 24.00 tistega dne, ki je v zavarovalni pogodbi naveden kot datum sklenitve zavarovanja, in preneha z nastopom
potovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
• Odpoved pogodbe v nobenem primeru ni možna po začetku zavarovalnega kritja!

KLAVZULA ZA ZAVAROVANJE COVID KRITJA 03-OTC-01/21
Dodatno kritje:
1. Ta klavzula velja skupaj z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji za zavarovanje stroška odpovedi potovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji). Posamezne
določbe iz splošnih pogojev se uporabljajo le, če niso vsebovane v tej klavzuli in niso v nasprotju z njo.
2. Ne glede na izključitev kritja v primeru odpovedi potovanj povezanih s pandemijo ali epidemijo po splošnih pogojih, zavarovanje krije stroške odpovedi
potovanja tudi zaradi bolezni COVID-19 (ne velja za ŠIRŠE KRITJE).
3. Maksimalna obveznost zavarovalnice je opredeljena v splošnih pogojih in v Klavzuli za zavarovanje stroška odpovedi potovanja, ki velja za posameznega
organizatorja potovanja, vendar največ 3.000 EUR po osebi na potovanje.
4. Ob nastanku zavarovalnega primera je zavarovanec dolžan k zahtevku priložiti dokazilo o pozitivnem PCR testu.
5. Zavarovanje ne krije stroškov odpovedi potovanja:
• če je zavarovanec napoten v samoizolacijo / karanteno, ker je bil v stiku z okuženo osebo, sam pa ni okužen,
• če se zavarovanec ne odpravi na pot, ker ga skrbi naraščajoča okužba v kraju potovanja,
• če organizator potovanj ali turistična agencija ne more zagotavljati svojih storitev (npr. zaradi opozorila ali priporočila Nacionalnega Inštituta za javno
zdravje ali Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije naj se ne potuje v tujino zaradi nujnih zaščitnih ukrepov ali zaradi širjenja bolezni),
• če se zavarovanec ne odpravi na potovanje, ker je opredeljen kot rizična oseba iz zdravstvenega vidika.

Cena zavarovanja:
• BREZ COVID KRITJA (osnovno): 5,425 % od celotne vrednosti aranžmaja
• S COVID KRITJEM (dodatno): 6,553% od celotne vrednosti aranžmaja

Povpraševanje    Povpraševanje ni obvezujoče. Podatke uporabljamo samo za namen pošiljanja ponudb. Strinjate se s Politiko zasebnosti in Splošnimi pogoji.

    This will close in 0 seconds